Feeds:
Posts
Comments

Archive for December 24th, 2010

Segala puji bagi Allah s.w.t yang menghidup dan mematikan kita. yang memberi nikmat iman dan Islam. nikmat kedua sebagai umat nabi s.a.w. tidak lupa juga selawat dan salam keatas penghulu kita nabi Muhammad s.a.w, isteri-isteri baginda, keluarga baginda, para sahabat yang pemberani dan juga mereka-mereka yang mengikuti sahabt sehingga ke hari akhirat.

Amma Ba’du,

Ana bawakan sejarah ringkas FAHAMAN SYIAH DARI BUKU I’TIQAD AHLUSSUNAH WALJAMMAH YANG DIKARANG OLEH KIYAI HAJI SIRAJUDDIN ABBAS CETAKAN KE 8″ JANUARI 2008 TERBITAN PUSTAKA TARBIYAH BARU.Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, ada seorang pendeta besar Yahudi yang masuk Islam bernama Abdullah bin Saba’. Sesudah masuk islam ia datang ke Madinah sekitar tahun 30 Hijriah. Ia mengira kedatangannya akan disambut dengan upacara kebesaran oleh Khalifah Utsman dan penghargaan besar dari umat muslim terdahulu. Namun sebaliknya ia tidak mendapati sambutan dan penghargaan. Akhirnya Abdullah bin Saba’ menjadi jengkel, kesal dan ia pun membenci kepada Khalifah Utsman. Kemudian ia pun mulai menghasut untuk menjatuhkan Khalifah Utsman. Ia berjalan ke Madinah, Mesir,Kuffah, Bashrah (Irak), Damsyik (Syiria) dan kota-kota lainnya untuk menyebarkan fitnah kekurangan dan kejelekan Utsman bin Affan. Untuk menjatuhkan Utsman, maka Abdullah bin Saba mengagung-agungkan Ali bin Thalib dengan menyinggung hadits-hadits (sunnah Nabi SAW) yang banyak dirawi (diceritakan) oleh Ali. Tetapi ia juga membuat hadits-hadits palsu untuk merendahkan Utsman bin Affan, dan juga kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Dan ajaran-ajarannya mendapat sambutan dan antusias dari umat muslim ketika itu.

Beberapa ajaran (pengajian) Abdullah bin Saba’ adalah :

(1) Al Wishayah (wasiat), yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya Imam (pemimpin) sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib.

(2) Ar Raj’ah (kembali), yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan kembali diakhir zaman seperti halnya kembalinya Nabi Isa Al Masih alaihis salam. Dan bahwa Ali bin Abi Thalib sama halnya seperti Nabi Isa bahwa ia belum mati tetapi diangkat ke atas langit dan akan diturunkan kembali kebumi untuk menjadi Khalifah terakhir (Imam Mahdi)

(3) Ketuhanan Ali (Ali Ar-Rabbi), yaitu Abdullah bin Saba mengajarkan bahwa dalam tubuh Ali bin Abi Thalib bersemayam unsur ketuhanan yang telah bersatu padu dengan tubuhnya, sehingga beliau bias mengetahui segala perkara gaib. Oleh karena itu Ali selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir. Suara petir adalah suara Ali dan kilat adalah senyuman Ali.

Pada intinya kaum Syiah bersyahadat : La ilaha illallah, wa Ali rasullullah. (Tak ada Tuhan selain Allah, dan Ali adalah Rasul Allah)

…………………………………………………………………………….

Syiah dalam bahasa Arab artinya pengikut.

Syiah Ali berarti pengikut Ali.

Tetapi arti Syiah dalam pengertian umum adalah kaum yang beritiqad meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib

adalah orang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW.

Inti dari ajaran agama Syiah :

1. Pangkat khalifah pengganti Nabi adalah harus diwarisi oleh ahli waris Nabi dan ditunjuk oleh Nabi

sendiri dengan wasiat yaitu Ali bin Abi Thalib karena ia sepupu Nabi (anak paman Rasulullah SAW),

ia juga menantu Nabi dan pahlawan Islam yang berani.

2. Khalifah dalam Syiah disebut IMAM yang merupakan pangkat tertinggi dalam Islam Syiah. Imam

utama ditunjuk oleh Nabi dan Imam-imam lainnya ditunjuk oleh Imam utama tadi. Orang-orang

memilih khalifah (pemimpin) dengan musyawarah dianggap melakukan perbuatan dosa besar.

3. Imam Syiah adalah orang yang maksum, artinya tidak pernah membuat dosa dan tidak boleh

diganggu gugat dan dikritik segala ajarannya karena imam adalah pengganti Nabi yang sama derajat

kedudukannya dengan Nabi.

4. Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan walaupun wahyu itu datang tidak dengan perantaraan

Malaikat Jibril. Wahyu yang dibawa dan disampaikan oleh imam wajib ditaati.

5. Orang-orang Syiah yang sudah sampai kederajat keimanan yang sangat tinggi, maka baginya sudah

habis taklif (ibadah) sehingga tidak perlu sembahyang, puasa dan lain-lain.

………………………………………………………………………………………

BEBERAPA GOLONGAN DALAM FAHAM SYIAH

Agama Syiah terpecah lagi menjadi golongan besar, diantaranya :

1. Syi’ah Sabaiyah (pengikut Abdullah bin Saba) yang mengatakan bahwa Jibril salah dalam mengirim

wahyu yang mana seharusnya adalah Ali bin Abi Thalib yang menjadi Rasullullah.

2. Syi’ah Kaisaniah (pengikut Mukhtar bin Ubai As Saqafi), tidak mempercayai adanya ruh tuhan

dalam tubuh Ali. Mereka yakin bahwa para Imam Syi’ah adalah mashum (bebas dari dosa)

sebagaimana Nabi dan Imam masih mendapat wahyu.

3. Syi’ah Imamiyah, mereka percaya kepada Imam yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Ali

bin Abi Thalib sampai 12 orang keturunan Ali dengan Fathimah. Kaum ini menguasai tanah Persia

(Iran)

4. Syi’ah Isma’iliyah atau Syiah Sab’iyah (pengikut Aga Khan, di Pakistan), mereka hanya

mempercayai 7 Imam

5. Syi’ah Zaidiyah (pengikut Zaid bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib). Kaum Syiah yang

menguasai Yaman. Mereka berpendapat bahwa Ali lebih mulia daripada 3 sahabat Nabi yang utama,

tetapi mereka tidak mengkafirkan 3 sahabat itu. Mereka menganggap bahwa seorang Muslim yang

mengerjakan dosa besar akan kekal dalam neraka

6. Syi’ah Qaramithah, yaitu Syiah yang mentafsirkan Al Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan

bahwa malaikat adalah mubaligh mereka, syaitan adalah musuh. Yang dinamakan shalat adalah

mengikut malaikat. Haji adalah berziarah mendatangi Imam-Imam Syiah. Puasa adalah tidak

membuka aib kekurangan / kejelekan Imam dan rahasia Imam lainnya. Umat Syiah yang sudah

mencapai pemahaman (iman) yang tinggi, maka baginya tidak perlu lagi beribadah.

7. Dan lain-lain golongan dalam Syiah yang tidak disebutkan karena pengikutnya yang sangat sedikit.

…………………………………………………………….

SILSILAH KHALIFAH (IMAM BESAR) DALAM FAHAM SYIAH

Agama Syiah berpendapat dan berkeyakinan bahwa silsilah Imam mereka yang utama adalah :

1. Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 40 H)

2. Hasan bin Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 50 H)

3. Husein bin Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 61 H)

4. Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 94 H)

5. Muhammad al Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali (wafat tahun 117 H)

6. Ja’far Shaddiq bin Muhammad al Baqir (wafat tahun 148 H)

7. Musa al Kazhim bin Ja’far Shaddiq (wafat tahun 183 H)

8. Ali Redha bin Musa al Kazhim bin Ja’far Shaddiq (wafat tahun 202 H)

9. Muhammad al Jawwad bin Ali Redha bin Musa bin Ja’far Shaddiq(wafat tahun 220 H)

10. Ali bin Muhammad bin Ali Redha bin Musa bin Ja’far Shaddiq (wafat tahun 254 H)

11. Hasan bin Ali bin Muhammad al Asykari (wafat tahun 260 H)

12. Muhammad bin Hasan al Mahdi (menghilang lenyap sejak 260 H)

Imam yang ke-12 inilah yang dipercayai dan diyakini oleh kaum Syiah sebagai Imam Mahdi (di Indonesia

faham ini bernama Ratu Adil) yang akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan kebenaran

dan keadilan dimuka bumi. Ia belum wafat tetapi bersembunyi dirumahnya di kota Samara’ (Iraq)

sejak kematian ayahnya, karena ketika itu ia masih dibawah umur.

Perbedaan I’itiqad yang sangat prinsipal dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah

SUNNI

Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, kedua

adalah Umar bin Khattab, ketiga adalah Utsman bin

Affan.

SYIAH

Ketiga Khulafaur Rasyidin itu terkutuk karena

merampas keKhalifahan dari tangan Ali bin Abi Thalib.

Imam (Khalifah) yang pertama adalah Ali bin Abi

Thalib.

SUNNI

Khalifah boleh diangkat dengan musyawarah Ahlul

halli wal ‘aqdi.

SYIAH

Imam harus ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW

dengan wasiat.

SUNNI

Khalifah hanyalah orang biasa, tidak mashum dan

tidak menerima wahyu dari Allah SWT.

SYIAH

Imam masih menerima wahyu dan juga mashum

(bebas dari dosa).

SUNNI

Tidak mempercayai adanya Khalifah Gaib. Hanya

percaya kepada kekhalifahan terakhir bernama Imam

Mahdi.

SYIAH

Percaya adanya Khalifah gaib yang akan keluar di

akhir zaman

SUNNI

Kepercayaan kepada Khalifah bukan Rukun Iman.

SYIAH

Kepercayaan kepada Imam adalah salah satu rukun

iman

SUNNI

Kitab kedua adalah Kitab Hadits Shahih Bukhari.

SYIAH

Kitab yang kedua adalah Kitab Al Kafi karangan

Ya’qub Al Kulni

SUNNI

Mashaf Al Quran yang sah adalah Mushaf Utsman bin

Affan.

SYIAH

Mashaf yang sah adalah Mashaf Ali bin Abi Thalib

SUNNI

Arti dari “Ahlil Bait” adalah famili (keluarga dekat)

termasuk isteri-isteri Nabi SAW.

SYIAH

Ahlil Bait hanyalah keturunan Ali bin Abi Thalib dari

isterinya yaitu Siti Fathimah binti Muhammad.

SUNNI

Tidak menganut faham “Wahdatul Wujud” (serba

Tuhan).

SYIAH

Menganut faham “Wahdatul Wujud” (serba Tuhan)

yaitu bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya adalah

perwujudan Tuhan.

SUNNI

Islam sudah cukup (disempurnakan) pada waktu

Rasulullah SAW wafat.

SYIAH

Islam masih belum cukup karena masih akan ada

wahyu-wahyu Tuhan kepada Imam-Imam Syiah.

SUNNI

“Taqiyah” bukun Rukun Iman.

SYIAH

“Taqiyah” adalah termasuk rukun iman.

Raj’ah tidak ada. Mempercayai adanya raj’ah (reinkarnasi = arwah turun

temurun).

sumber asal : http://www.facebook.com/note.php?note_id=169739326396575&id=1565088731&ref=mf

Read Full Post »